2020

/2020
2020 2020-08-11T15:27:52+00:00

A general bottom-up synthesis of CuO-based trimetallic oxide mesocrystal superstructures for efficient catalytic production of trichlorosilane

作者:Liu, HZ (Liu, Hezhi)[ 1,3 ] ; Ji, YJ (Ji, Yongjun)[ 1,2 ] ; Li, J (Li, Jing)[ 1 ] ; Zhang, Y (Zhang, Yu)[ 1 ] ; Wang, XG (Wang, Xueguang)[ 3 ] ; Yu, HJ (Yu, Haijun)[ 4 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 5 ] ; Zhong, ZY (Zhong, Ziyi)[ 6,7 ] ; Gu, L (Gu, Lin)[ 8 ] ; Xu, GW (Xu, Guangwen)[ 9 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 5 ] ; Su, FB (Su, Fabing)[ 1,9,10 ]

NANO RESEARCH

DOI: 10.1007/s12274-020-2934-2

在线发表日期: JUL 2020

文献类型:Article; Early Access

Controlling N-doping type in carbon to boost single-atom site Cu catalyzed transfer hydrogenation of quinoline

作者:Zhang, J (Zhang, Jian)[ 1 ] ; Zheng, CY (Zheng, Caiyan)[ 2 ] ; Zhang, ML (Zhang, Maolin)[ 3 ] ; Qiu, YJ (Qiu, Yajun)[ 1 ] ; Xu, Q (Xu, Qi)[ 1 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 4 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 5 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 6 ] ; Gu, L (Gu, Lin)[ 7 ] ; Hu, ZP (Hu, Zhengpeng)[ 2 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ] .

NANO RESEARCH

DOI: 10.1007/s12274-020-2977-4

在线发表日期: JUL 2020

文献类型:Article; Early Access

Gram-Scale Synthesis of High-Loading Single-Atomic-Site Fe Catalysts for Effective Epoxidation of Styrene

作者:Xiong, Y (Xiong, Yu)[ 1,2 ] ; Sun, WM (Sun, Wenming)[ 3 ] ; Xin, PY (Xin, Pingyu)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 1 ] ; Zheng, XS (Zheng, Xusheng)[ 4 ] ; Yan, WS (Yan, Wensheng)[ 4 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 5 ] ; Dong, JC (Dong, Juncai)[ 5 ] ; Zhang, J (Zhang, Jian)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

ADVANCED MATERIALS

文献号: 2000896

DOI: 10.1002/adma.202000896

在线发表日期: JUL 2020

文献类型:Article; Early Access

Gram-Scale Synthesis of High-Loading Single-Atomic-Site Fe Catalysts for Effective Epoxidation of Styrene

作者:Xiong, Y (Xiong, Yu)[ 1,2 ] ; Sun, WM (Sun, Wenming)[ 3 ] ; Xin, PY (Xin, Pingyu)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 1 ] ; Zheng, XS (Zheng, Xusheng)[ 4 ] ; Yan, WS (Yan, Wensheng)[ 4 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 5 ] ; Dong, JC (Dong, Juncai)[ 5 ] ; Zhang, J (Zhang, Jian)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

ADVANCED MATERIALS

文献号: 2000896

DOI: 10.1002/adma.202000896

在线发表日期: JUL 2020

文献类型:Article; Early Access

Single atomic site catalysts: synthesis, characterization, and applications

作者:Ye, CL (Ye, Chenliang)[ 1 ] ; Zhang, NQ (Zhang, Ningqiang)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

CHEMICAL COMMUNICATIONS

卷: 56期: 56页: 7687-7697

DOI: 10.1039/d0cc03221b

出版年: JUL 18 2020

文献类型:Review

Engineering Isolated Mn-N2C2 Atomic Interface Sites for Efficient Bifunctional Oxygen Reduction and Evolution Reaction

作者:Shang, HS (Shang, Huishan)[ 1 ] ; Sun, WM (Sun, Wenming)[ 3 ] ; Sui, R (Sui, Rui)[ 5,6 ] ; Pei, JJ (Pei, Jiajing)[ 5,6 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 4 ] ; Dong, JC (Dong, Juncai)[ 4 ] ; Jiang, ZL (Jiang, Zhuoli)[ 1 ] ; Zhou, DN (Zhou, Danni)[ 1 ] ; Zhuang, ZB (Zhuang, Zhongbin)[ 5,6 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 1 ] ; Zhang, JT (Zhang, Jiatao)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 2 ] 

NANO LETTERS

卷: 20期: 7 页: 5443-5450

DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c01925

出版年: JUL 8 2020

文献类型:Article

Au@Pt Nanotubes within CoZn-Based Metal-Organic Framework for Highly Efficient Semi-hydrogenation of Acetylene

作者:Wang, JJ (Wang, Jiajia)[ 1 ] ; Xu, HT (Xu, Haitao)[ 1 ] ; Ao, CC (Ao, Chengcheng)[ 3 ] ; Pan, XB (Pan, Xinbo)[ 1 ] ; Luo, XK (Luo, Xikuo)[ 1 ] ; Wei, SJ (Wei, ShengJie)[ 2 ] ; Li, Z (Li, Zhi)[ 2 ] ; Zhang, LD (Zhang, Lidong)[ 3 ] ; Xu, ZL (Xu, Zhen-liang)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 2 ]

ISCIENCE

卷: 23期: 6

文献号: UNSP 101233

DOI: 10.1016/j.isci.2020.101233

出版年: JUN 26 2020

文献类型:Article

Atomic Thickness Catalysts: Synthesis and Applications

作者:Han, A (Han, Ali)[ 1 ] ; Zhang, ZD (Zhang, Zedong)[ 1 ] ; Li, XY (Li, Xinyuan)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

SMALL METHODS

文献号: 2000248

DOI: 10.1002/smtd.202000248

在线发表日期: JUN 2020

文献类型:Review; Early Access

Engineering unsymmetrically coordinated Cu-S1N3 single atom sites with enhanced oxygen reduction activity

作者:Shang, HS (Shang, Huishan)[ 1 ] ; Zhou, XY (Zhou, Xiangyi)[ 2 ] ; Dong, JC (Dong, Juncai)[ 3 ] ; Li, A (Li, Ang)[ 4 ] ; Zhao, X (Zhao, Xu)[ 5 ] ; Liu, QH (Liu, Qinghua)[ 5 ] ; Lin, Y (Lin, Yue)[ 6 ] ; Pei, JJ (Pei, Jiajing)[ 7 ] ; Li, Z (Li, Zhi)[ 8 ] ; Jiang, ZL (Jiang, Zhuoli)[ 1 ] ; Zhou, DN (Zhou, Danni)[ 1 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 3 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 9 ] ; Zhou, J (Zhou, Jing)[ 9 ] ; Yang, ZK (Yang, Zhengkun)[ 10 ] ; Cao, R (Cao, Rui)[ 11 ] ; Sarangi, R (Sarangi, Ritimukta)[ 11 ] ; Sun, TT (Sun, Tingting)[ 12 ] ; Yang, X (Yang, Xin)[ 2 ] ; Zheng, XS (Zheng, Xusheng)[ 5 ] ; Yan, WS (Yan, Wensheng)[ 5 ] ; Zhuang, ZB (Zhuang, Zhongbin)[ 7 ] ; Li, J (Li, Jia)[ 2 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 8 ] ; Zhang, JT (Zhang, Jiatao)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 8 ]

NATURE COMMUNICATIONS

卷: 11期: 1 文献号: 3049

DOI: 10.1038/s41467-020-16848-8

出版年: JUN 16 2020

Iridium single-atom catalyst on nitrogen-doped carbon for formic acid oxidation synthesized using a general host-guest strategy

作者:Li, Z (Li, Zhi)[ 1 ] ; Chen, YJ (Chen, Yuanjun)[ 1 ] ; Ji, SF (Ji, Shufang)[ 1 ] ; Tang, Y (Tang, Yan)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 1 ] ; Li, A (Li, Ang)[ 2 ] ; Zhao, J (Zhao, Jie)[ 3 ] ; Xiong, Y (Xiong, Yu)[ 1 ] ; Wu, YE (Wu, Yuen)[ 4 ] ; Gong, Y (Gong, Yue)[ 5 ] ; Yao, T (Yao, Tao)[ 6 ] ; Liu, W (Liu, Wei)[ 6 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 7 ] ; Dong, JC (Dong, Juncai)[ 7 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 8 ] ; Zhuang, ZB (Zhuang, Zhongbin)[ 9,10 ] ; Xing, W (Xing, Wei)[ 11,12 ] ; He, CT (He, Chun-Ting)[ 13 ] ; Peng, C (Peng, Chao)[ 14,15,16 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon); Li, QH (Li, Qiheng)[ 1 ] ; Zhang, ML (Zhang, Maolin)[ 1 ] ; Chen, Z (Chen, Zheng)[ 1 ] ; Fu, NH (Fu, Ninghua)[ 1 ] ; Gao, X (Gao, Xin)[ 1 ] ; Zhu, W (Zhu, Wei)[ 1 ] ; Wan, JW (Wan, Jiawei)[ 1 ] ; Zhang, J (Zhang, Jian)[ 1 ] ; Gu, L (Gu, Lin)[ 5 ] ; Wei, SQ (Wei, Shiqiang)[ 6 ] ; Hu, PJ (Hu, Peijun)[ 14,15,16 ] ; Luo, J (Luo, Jun)[ 17 ] ; Li, J (Li, Jun)[ 1 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Duan, XF (Duan, Xiangfeng)[ 18,19 ] ; Huang, Y (Huang, Yu)[ 19,20 ] ; Chen, XM (Chen, Xiao-Ming)[ 13 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1,4 ] 

NATURE CHEMISTRY

DOI: 10.1038/s41557-020-0473-9

在线发表日期: JUN 2020

文献类型:Article; Early Access

Atomic-scale engineering of chemical-vapor-deposition-grown 2D transition metal dichalcogenides for electrocatalysis

作者:Wang, QC (Wang, Qichen)[ 1,2 ] ; Lei, YP (Lei, Yongpeng)[ 1,2 ] ; Wang, YC (Wang, Yuchao)[ 1,2 ] ; Liu, Y (Liu, Yi)[ 1,2 ] ; Song, CY (Song, Chengye)[ 1,2 ] ; Zeng, J (Zeng, Jian)[ 1,2 ] ; Song, YH (Song, Yaohao)[ 1,2 ] ; Duan, XD (Duan, Xidong)[ 3,4 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 5 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 5 ]

ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE

卷: 13期: 6页: 1593-1616

DOI: 10.1039/d0ee00450b

出版年: JUN 1 2020

文献类型:Review

Recent progresses in the research of single-atom catalysts

作者:Li, J (Li, Jun)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ] ; Zhang, T (Zhang, Tao)[ 2 ]

SCIENCE CHINA-MATERIALS

卷: 63期: 6页: 889-891

特刊: SI

DOI: 10.1007/s40843-020-1412-y

出版年: JUN 2020

在线发表日期: MAY 2020

文献类型:Editorial Material

Coordination structure dominated performance of single-atomic Pt catalyst for anti-Markovnikov hydroboration of alkenes

作者:Xu, Q (Xu, Qi)[ 1 ] ; Guo, CX (Guo, ChenXi)[ 2 ] ; Tian, SB (Tian, Shubo)[ 1 ] ; Zhang, J (Zhang, Jian)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 3 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 1 ] ; Gu, L (Gu, Lin)[ 4 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 5 ] ; Xiao, JP (Xiao, Jianping)[ 2 ] ; Liu, Q (Liu, Qiang)[ 1 ] ; Li, BJ (Li, Bijie)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

SCIENCE CHINA-MATERIALS

卷: 63期: 6 页: 972-981

 特刊: SI

DOI: 10.1007/s40843-020-1334-6

出版年: JUN 2020

Isolated Ni Atoms Dispersed on Ru Nanosheets: High-Performance Electrocatalysts toward Hydrogen Oxidation Reaction

作者:Mao, JJ (Mao, Junjie)[ 2 ] ; He, CT (He, Chun-Ting)[ 3 ] ; Pei, JJ (Pei, Jiajing)[ 1 ] ; Liu, Y (Liu, Yan)[ 2 ] ; Li, J (Li, Jun)[ 2 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 1 ] ; He, DS (He, Dongsheng)[ 4 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

NANO LETTERS

 卷: 20期: 5 页: 3442-3448

DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c00364

出版年: MAY 13 2020

文献类型:Article

Engineering of Electronic States on Co3O4 Ultrathin Nanosheets by Cation Substitution and Anion Vacancies for Oxygen Evolution Reaction

作者:Wang, QC (Wang, Qichen)[ 1 ] ; Xue, XX (Xue, Xiongxiong)[ 2 ] ; Lei, YP (Lei, Yongpeng)[ 1 ] ; Wang, YC (Wang, Yuchao)[ 1 ] ; Feng, YX (Feng, Yexin)[ 2 ] ; Xiong, X (Xiong, Xiang)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 3 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 3 ]

SMALL

卷: 16期: 24文献号: 2001571

DOI: 10.1002/smll.202001571

出版年: JUN 2020

在线发表日期: MAY 2020

文献类型:Article

In Situ Phosphatizing of Triphenylphosphine Encapsulated within Metal-Organic Frameworks to Design Atomic Co-1-P1N3 Interfacial Structure for Promoting Catalytic Performance

作者:Wan, JW (Wan, Jiawei)[ 1 ] ; Zhao, ZH (Zhao, Zhenghang)[ 2 ] ; Shang, HS (Shang, Huishan)[ 3 ] ; Peng, B (Peng, Bo)[ 4 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 3 ] ; Pei, JJ (Pei, Jiajing)[ 4 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 5 ] ; Dong, JC (Dong, Juncai)[ 5 ] ; Cao, R (Cao, Rui)[ 6 ] ; Sarangi, R (Sarangi, Ritimukta)[ 6 ] ; Jiang, ZL (Jiang, Zhuoli)[ 3 ] ; Zhou, DN (Zhou, Danni)[ 3 ] ; Zhuang, ZB (Zhuang, Zhongbin)[ 4 ] ; Zhang, JT (Zhang, Jiatao)[ 3 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

卷: 142期: 18 页: 8431-8439

DOI: 10.1021/jacs.0c02229

出版年: MAY 6 2020

文献类型:Article

Adsorption Site Regulation to Guide Atomic Design of Ni-Ga Catalysts for Acetylene Semi-Hydrogenation

作者:Cao, YQ (Cao, Yueqiang)[ 1 ] ; Zhang, H (Zhang, Hao)[ 2,6 ] ; Ji, SF (Ji, Shufang)[ 3 ] ; Sui, ZJ (Sui, Zhijun)[ 1 ] ; Jiang, Z (Jiang, Zheng)[ 2,7 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 3 ] ; Zaera, F (Zaera, Francisco)[ 4,5 ] ; Zhou, XG (Zhou, Xinggui)[ 1 ] ; Duan, XH (Duan, Xuezhi)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 3 ]

ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION

DOI: 10.1002/anie.202004966

发表日期: MAY 2020

文献类型:Article; Early Access

Single-atom catalysis enables long-life, high-energy lithium-sulfur batteries

作者:Zhuang, ZH (Zhuang, Zechao)[ 1 ] ; Kang, Q (Kang, Qi)[ 2 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

NANO RESEARCH

卷: 13期: 7 页: 1856-1866

 特刊: SI

DOI: 10.1007/s12274-020-2827-4

出版年: JUL 2020

在线发表日期: APR 2020

文献类型:Review

Facet engineering in metal organic frameworks to improve their electrochemical activity for water oxidation

作者:Wan, JW (Wan, Jiawei)[ 1,5 ] ; Liu, D (Liu, Di)[ 2 ] ; Xiao, H (Xiao, Hai)[ 1 ] ; Rong, HP (Rong, Hongpan)[ 3 ] ; Guan, S (Guan, Sheng)[ 4 ] ; Xie, F (Xie, Feng)[ 4 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

CHEMICAL COMMUNICATIONS

卷: 56期: 31 页: 4316-4319

DOI: 10.1039/d0cc00700e

出版年: APR 21 2020

文献类型:Article

Atomic site electrocatalysts for water splitting, oxygen reduction and selective oxidation

作者:Zhao, D (Zhao, Di)[ 1 ] ; Zhuang, ZW (Zhuang, Zewen)[ 1 ] ; Cao, X (Cao, Xing)[ 1 ] ; Zhang, C (Zhang, Chao)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

CHEMICAL SOCIETY REVIEWS

卷: 49期: 7 页: 2215-2264

DOI: 10.1039/c9cs00869a

出版年: APR 7 2020

文献类型:Review

Chemical Synthesis of Single Atomic Site Catalysts.

作者:Ji, Shufang; Chen, Yuanjun; Wang, Xiaolu; Zhang, Zedong; Wang, Dingsheng; Li, Yadong

Chemical reviews

DOI:10.1021/acs.chemrev.9b00818

出版年: 2020-Apr-03 (Epub 2020 Apr 03)

文献类型:Journal Article

Fabricating Pd isolated single atom sites on C3N4/rGO for heterogenization of homogeneous catalysis

Fu, NH (Fu, Ninghua)[ 1 ] ; Liang, X (Liang, Xiao)[ 1 ] ; Li, Z (Li, Zhi)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 2 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 3 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 4 ] ; Zhang, QH (Zhang, Qinghua)[ 5 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Gu, L (Gu, Lin)[ 5 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

NANO RESEARCH

卷: 13期: 4页: 947-951

DOI: 10.1007/s12274-020-2720-1

出版年: APR 2020

文献类型:Article

MOF derived high-density atomic platinum heterogeneous catalyst for C-H bond activation

作者:Zhuang, ZW (Zhuang, Zewen)[ 1 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 1 ] ; Chen, Z (Chen, Zheng)[ 2 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

MATERIALS CHEMISTRY FRONTIERS

卷: 4期: 4 页: 1158-1163

DOI: 10.1039/d0qm00040j

出版年: APR 1 2020

文献类型:Article

Modulating the local coordination environment of single-atom catalysts for enhanced catalytic performance

作者:Li, XY (Li, Xinyuan)[ 1,2,3 ] ; Rong, HP (Rong, Hongpan)[ 1,2 ] ; Zhang, JT (Zhang, Jiatao)[ 1,2 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 3 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 3 ]

NANO RESEARCH

卷: 13期: 7 页: 1842-1855

 特刊: SI

DOI: 10.1007/s12274-020-2755-3

出版年: JUL 2020

在线发表日期: MAR 2020

文献类型:Review

Single-atom Rh/N-doped carbon electrocatalyst for formic acid oxidation

作者:Xiong, Y (Xiong, Yu)[ 1,2 ] ; Dong, JC (Dong, Juncai)[ 3 ] ; Huang, ZQ (Huang, Zheng-Qing)[ 4 ] ; Xin, PY (Xin, Pingyu)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 1 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 5 ] ; Li, Z (Li, Zhi)[ 1 ] ; Jin, Z (Jin, Zhao)[ 6,7 ] ; Xing, W (Xing, Wei)[ 6,7 ] ; Zhuang, ZB (Zhuang, Zhongbin)[ 8 ] ; Ye, JY (Ye, Jinyu)[ 9 ] ; Wei, X (Wei, Xing)[ 10 ] ; Cao, R (Cao, Rui)[ 11 ] ; Gu, L (Gu, Lin)[ 12 ] ; Sun, SG (Sun, Shigang)[ 9 ] ; Zhuang, L (Zhuang, Lin)[ 10 ] ; Chen, XQ (Chen, Xiaoqing)[ 2 ] ; Yang, H (Yang, Hua)[ 2 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Chang, CR (Chang, Chun-Ran)[ 4 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ] 

NATURE NANOTECHNOLOGY

卷: 15期: 5页: 390-+

DOI: 10.1038/s41565-020-0665-x

出版年: MAY 2020

在线发表日期: MAR 2020

文献类型:Article

Tuning Polarity of Cu-O Bond in Heterogeneous Cu Catalyst to Promote Additive-free Hydroboration of Alkynes

作者:Zhang, J (Zhang, Jian)[ 1 ] ; Wang, ZY (Wang, Ziyun)[ 2 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 3 ] ; Xiong, Y (Xiong, Yu)[ 1 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 1 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 4 ] ; Yan, WS (Yan, Wensheng)[ 5 ] ; Gu, L (Gu, Lin)[ 6 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Hu, P (Hu, P.)[ 2 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

CHEM

卷: 6期: 3 页: 725-737

DOI: 10.1016/j.chempr.2019.12.021

出版年: MAR 12 2020

文献类型:Article

Improved ethanol electrooxidation performance by shortening Pd-Ni active site distance in Pd-Ni-P nanocatalysts (vol 8, 14136, 2019)

作者:Chen, L (Chen, Lin); Lu, LL (Lu, Lilin); Zhu, HL (Zhu, Hengli); Chen, YG (Chen, Yueguang); Huang, Y (Huang, Yu); Li, YD (Li, Yadong); Wang, LY (Wang, Leyu)

NATURE COMMUNICATIONS

卷: 11期: 1文献号: 1333

DOI: 10.1038/s41467-020-15019-z

出版年: MAR 9 2020

文献类型:Correction

Single-atom Sn-Zn pairs in CuO catalyst promote dimethyldichlorosilane synthesis

作者:Shi, Q (Shi, Qi)[ 1,2 ] ; Ji, YJ (Ji, Yongjun)[ 2,3 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxin)[ 4 ] ; Zhu, YX (Zhu, Yongxia)[ 2 ] ; Li, J (Li, Jing)[ 2 ] ; Liu, HZ (Liu, Hezhi)[ 2 ] ; Li, Z (Li, Zhi)[ 5 ] ; Tian, SB (Tian, Shubo)[ 5 ] ; Wang, LG (Wang, Ligen)[ 1 ] ; Zhong, ZY (Zhong, Ziyi)[ 6,7 ] ; Wang, LM (Wang, Limin)[ 1 ] ; Ma, JM (Ma, Jianmin)[ 8 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 5 ] ; Su, FB (Su, Fabing)[ 2,3,9 ]

NATIONAL SCIENCE REVIEW

卷: 7期: 3 页: 600-608

DOI: 10.1093/nsr/nwz196

出版年: MAR 2020

文献类型:Article

Single-Atom Au-I-N-3 Site for Acetylene Hydrochlorination Reaction

作者:Chen, Z (Chen, Zheng)[ 2,4 ] ; Chen, YJ (Chen, Yinjuan)[ 2,5 ] ; Chao, SL (Chao, Songlin)[ 1 ] ; Dong, XB (Dong, Xiaobin)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 2 ] ; Luo, J (Luo, Jun)[ 6 ] ; Liu, CG (Liu, Chenguang)[ 5 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 2 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 2 ] ; Li, W (Li, Wei)[ 1 ] ; Li, J (Li, Jun)[ 2,3 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 2 ]

ACS CATALYSIS

卷: 10期: 3 页: 1865-1870

DOI: 10.1021/acscatal.9b05212

出版年: FEB 7 2020

文献类型:Article

Well-Defined Materials for Heterogeneous Catalysis: From Nanoparticles to Isolated Single-Atom Sites

作者:Li, Z (Li, Zhi)[ 1 ] ; Ji, SF (Ji, Shufang)[ 1 ] ; Liu, YW (Liu, Yiwei)[ 1 ] ; Cao, X (Cao, Xing)[ 1 ] ; Tian, SB (Tian, Shubo)[ 1 ] ; Chen, YJ (Chen, Yuanjun)[ 1 ] ; Niu, ZG (Niu, Zhigiang)[ 2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

CHEMICAL REVIEWS

卷: 120期: 2 页: 623-682

DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00311

出版年: JAN 22 2020

文献类型:Review

Atomically dispersed Fe atoms anchored on COF-derived N-doped carbon nanospheres as efficient multi-functional catalysts

作者:Wei, SJ (Wei, Shengjie)[ 1 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 2 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 3 ] ; Li, Z (Li, Zhi)[ 1 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 1 ] ; Zhang, QH (Zhang, Qinghua)[ 4 ] ; Gong, Y (Gong, Yue)[ 4 ] ; Gu, L (Gu, Lin)[ 4 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ] .

ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION

CHEMICAL SCIENCE

卷: 11期: 3页: 786-790

DOI: 10.1039/c9sc05005a

出版年: JAN 21 2020

文献类型:Article

Engineering the Atomic Interface with Single Platinum Atoms for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production

作者:Chen, YJ (Chen, Yuanjun)[ 1 ] ; Ji, SF (Ji, Shufang)[ 1 ] ; Sun, WM (Sun, Wenming)[ 2 ] ; Lei, YP (Lei, Yongpeng)[ 3,4 ] ; Wang, QC (Wang, Qichen)[ 3,4 ] ; Li, A (Li, Ang)[ 5 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 6 ] ; Zhou, G (Zhou, Gang)[ 7 ] ; Zhang, ZD (Zhang, Zedong)[ 1 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 8 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 9 ] ; Zhang, QH (Zhang, Qinghua)[ 10 ] ; Gu, L (Gu, Lin)[ 10 ] ; Han, XD (Han, Xiaodong)[ 5 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION

卷: 59期: 3页: 1295-1301

DOI: 10.1002/anie.201912439

出版年: JAN 13 2020

文献类型:Article

Structural Regulation with Atomic-Level Precision: From Single-Atomic Site to Diatomic and Atomic Interface Catalysis

作者:Pan, Y (Pan, Yuan)[ 1,2 ] ; Zhang, C (Zhang, Chao)[ 1 ] ; Liu, Z (Liu, Zhi)[ 2 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

MATTER

卷: 2期: 1页: 78-110

DOI: 10.1016/j.matt.2019.11.014

出版年: JAN 8 2020

文献类型:Review

Realizing the atomic active center for hydrogen evolution electrocatalysts.

作者Lei, Yongpeng; Wang, Yuchao; Liu, Yi; Song, Chengye; Li, Qian; Wang, Dingsheng; Li, Yadong

Angewandte Chemie (International ed. in English)

DOI:10.1002/anie.201914647

出版年: 2020-Jan-07 (Epub 2020 Jan 07)

文献类型:Journal Article

Titania supported synergistic palladium single atoms and nanoparticles for room temperature ketone and aldehydes hydrogenation

作者:Kuai, L (Kuai, Long)[ 1,2 ] ; Chen, Z (Chen, Zheng)[ 3 ] ; Liu, SJ (Liu, Shoujie)[ 1 ] ; Kan, EJ (Kan, Erjie)[ 2 ] ; Yu, N (Yu, Nan)[ 1 ] ; Ren, YM (Ren, Yiming)[ 2 ] ; Fang, CH (Fang, Caihong)[ 1 ] ; Li, XY (Li, Xingyang)[ 2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 3 ] ; Geng, BY (Geng, Baoyou)[ 1 ]

NATURE COMMUNICATIONS

卷: 11期: 1文献号: 48

DOI: 10.1038/s41467-019-13941-5

出版年: JAN 7 2020

文献类型:Article