2010

/2010
2010 2018-11-18T19:37:12+00:00

Rare‐Earth Oxide Nanostructures: Rules of Rare‐Earth Nitrate Thermolysis in Octadecylamine

Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Wang, ZY (Wang, Zhongying)[ 1 ] ; Zhao, P (Zhao, Peng)[ 1 ] ; Zheng, W (Zheng, Wen)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Liu, LQ (Liu, Liqin)[ 2 ] ; Chen, XY (Chen, Xueyuan)[ 2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

A Seed‐Based Diffusion Route to Monodisperse Intermetallic CuAu Nanocrystals

Chen, W (Chen, Wei)[ 1 ] ; Yu, R (Yu, Rong)[ 2 ] ; Li, LL (Li, Lingling)[ 1 ] ; Wang, AN (Wang, Annan)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

Luminescence Tuning of Upconversion Nanocrystals

Wang, GF (Wang, Guofeng)[ 1,2 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1,2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1,2 ]

Uniform α-Fe2O3 Nanocrystal Moniliforme-Shape Straight-Chains

Meng, LR (Meng, L-r)[ 1,2 ] ; Chen, WM (Chen, Weimeng)[ 3 ] ; Chen, CP (Chen, Chinping)[ 3 ] ; Zhou, HP (Zhou, Heping)[ 1,2 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1,2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1,2 ]

December 21, 2009 DOI:https://pubs.acs.org/%C2%A0%C2%A0/doi/abs/10.1021/cg901116c

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。

点击编辑按钮来修改消息框内文本。