2009

/2009
2009 2018-11-20T10:42:50+00:00

Transition‐Metal Phosphate Colloidal Spheres

Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Chen, W (Chen, Wei)[ 1 ] ; Lu, J (Lu, Jun)[ 1 ] ; Chu, DR (Chu, Deren)[ 1 ] ; Huo, ZY (Huo, Ziyang)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

09 June 2009  DOI: https://doi.org/10.1002/anie.200900639

Nanocrystals: Solution-based synthesis and applications as nanocatalysts

Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Xie, T (Xie, Ting)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

Nucleation and Growth of CeF3 and NaCeF4 Nanocrystals

Li, SA (Li, Shuai)[ 1 ] ; Xie, T (Xie, Ting)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

Bi2S3 nanotubes: Facile synthesis and growth mechanism

Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Hao, CH (Hao, Chenhui)[ 1 ] ; Zheng, W (Zheng, Wen)[ 1 ] ; Ma, XL (Ma, Xiaoling)[ 1 ] ; Chu, DR (Chu, Deren)[ 1 ] ; Peng, Q(Peng, Qing)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

05 March 2010 DOI:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12274-009-9010-2

Self-Organized Ultrathin Oxide Nanocrystals

Huo, ZY (Huo, Ziyang)[ 1,2,3 ] ; Tsung, CK (Tsung, Chia-Kuang)[ 1,2 ] ; Huang, WY (Huang, Wenyu)[ 1,2 ] ; Fardy, M (Fardy, Melissa)[ 1,2 ] ; Yan, RX (Yan, Ruoxue)[ 1,2 ] ; Zhang, XF (Zhang, Xiaofeng)[ 4 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 3 ] ; Yang, PD (Yang, Peidong)[ 1,2 ]

February 10, 2009  DOI:https://pubs.acs.org/%C2%A0%C2%A0/doi/abs/10.1021/nl900209w

Oxygen Vacancy Clusters Promoting Reducibility and Activity of Ceria Nanorods

Liu, XW (Liu, Xiangwen)[ 1,3 ] ; Zhou, KB (Zhou, Kebin)[ 1 ] ; Wang, L (Wang, Lei)[ 1 ] ; Wang, BY (Wang, Baoyi)[ 2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 3 ]

February 12, 2009  DOI: https://pubs.acs.org/%C2%A0%C2%A0/doi/abs/10.1021/ja808433d

Triangular CdS Nanocrystals: Rational Solvothermal Synthesis and Optical Studies

Chen, W (Chen, Wei)[ 1 ] ; Chen, KB (Chen, Kebi)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yodong)[ 1 ]

Magnetic properties of undoped Cu2O fine powders with magnetic impurities and/or cation vacancies

Chinping Chen1,4Lin He1Lin Lai1Hua Zhang2Jing Lu1Lin Guo2 and Yadong Li3

9 March 2009 DOI:https://doi.org/10.1088/0953-8984/21/14/145601

Dual‐Mode Luminescent Colloidal Spheres from Monodisperse Rare‐Earth Fluoride Nanocrystals

Li, P (Li, Peng)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

02 March 2009 DOI:https://doi.org/10.1002/adma.200803228

High Wavenumber Density Fluctuation Measurement in the HT-7 Tokamak

Li YadongLi JiangangZhang XiaodongZhang Tao and Lin Shiyao

25 February 2009 DOI:https://doi.org/10.1088/1009-0630/11/5/03

Upconversion Luminescence of Monodisperse CaF2:Yb3+/Er3+Nanocrystals

Guofeng WangQing Peng and Yadong Li*

September 22, 2009 DOI:https://pubs.acs.org/%C2%A0%C2%A0/doi/abs/10.1021/ja906732y

Shape Control of CdSe Nanocrystals with Zinc Blende Structure

Liu, LP (Liu, Liping)[ 1 ] ; Zhuang, ZB (Zhuang, Zhongbin)[ 1 ] ; Xie, T (Xie, Ting)[ 1 ] ; Wang, YG (Wang, Yang-Gang)[ 1 ] ; Li, J (Li, Jun)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

October 26, 2009 DOI:https://pubs.acs.org/%C2%A0%C2%A0/doi/abs/10.1021/ja903633d

Hydrothermal synthesis of orthorhombic LiMnO2 nano-particles and LiMnO2 nanorods and comparison of their electrochemical performances

Xiao, XL (Xiao, Xiaoling)[ 1 ] ; Wang, L (Wang, Li)[ 2 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; He, XM (He, Xiangming)[ 2 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1,3 ]

05 March 2010 DOI:https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-009-9094-8#enumeration

Reply to Comment on: “Nucleation and Growth of BaFxCl2−xNanorods”

Gong, M (Gong, Ming)[ 1 ] ; Xie, T (Xie, Ting)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

Preparation and Photoelectrochemical Properties of CdSe/TiO2 Hybrid Mesoporous Structures

Liu, LP (Liu, Liping)[ 1,2 ] ; Hensel, J (Hensel, Jennifer)[ 1 ] ; Fitzmorris, RC (Fitzmorris, Robert C.)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 2 ] ; Zhang, JZ (Zhang, Jin Z.)[ 1 ]

November 11, 2009 DOI:https://pubs.acs.org/%C2%A0%C2%A0/doi/abs/10.1021/jz900122u

Shape control of CoO and LiCoO2 nanocrystals

Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1,2 ] ; Ma, XL (Ma, Xiaoling)[ 1,2 ] ; Wang, YG (Wang, Yanggang)[ 1,2 ] ; Wang, L (Wang, Li)[ 3 ] ; Wang, ZY (Wang, Zhongying)[ 1,2 ] ; Zheng, W (Zheng, Wen)[ 1,2 ] ; He, XM (He, Xiangming)[ 3 ] ; Li, J (Li, Jun)[ 1,2 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1,2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1,2 ]

05 March 2010 DOI:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12274-010-1001-9